<%@ Page %> Issels Press Release - February 11, 2014 - Lung Cancer Stage Four 10 Years Cancer-Free Through Non-toxic Alternative Cancer Treatment (Traditional Hong Kong translation)

ภมูคิมุ้กนับําบดัสํามํารถรักษําผปู้่วยมะเร็งปอดขนั้ที่4ใหอ้ยใู่นภําวะปลอดเชอื้มะเร็งไดน้ํานถงึ10ปี สก็อตสเ์ดล,แอรโิซนํา--11ก.พ.2557--พอีํารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท์

- อํากํารมะเร็งปอดกําเรบิ ตอบสนองตอ่ กํารรักษําดว้ ยภมู คิ มุ ้ กันบําบัดแบบบรู ณํากําร

มะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งทที่ําใหผ้ปู้่วยทั่วโลกเสยีชวีติมํากทสี่ดุในบรรดําโรคมะเร็งทงั้หมด โดยเฉพําะมะเร็งปอดชนดิเซลลเ์ล็กซงึ่อนัตรํายมํากและวนิจิฉัยไดย้ํากทสี่ดุอยํา่งไรก็ดีในชว่งไม่กปี่ีมํานี้ กํารรักษําดว้ ยภมู คิ มุ ้ กนั บําบัด (Immunotherapy) ไดส้ รํา้ งควํามหวงั ใหมใ่ หก้ บั กลมุ่ ผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ง

Issels Treatment Center

ขณะทศี่ นู ยโ์ รคมะเร็งชนั้ นําหลํายแหง่ เพงิ่ จะเรมิ่ ใชภ้ มู คิ มุ้ กนั บําบดั ทวํา่ อสิ เซลิ ส์(Issels) กลบัเป็นผนู้ําดํา้นภมูคิมุ้กนับําบัดแบบบรูณํากํารมํานํานหลํายสบิปีแลว้

ในปีพ.ศ.2494 ดร.นพ.โจเซฟ เอ็ม อสิ เซลิ ส์ ไดก้อ่ตงั้โรงพยําบําลเฉพําะทํางดํา้นมะเร็งวทิยําครบวงจร ซงึ่เนน้กํารรักษําดว้ยภมูคิมุ้กนับําบัดแบบบรูณํากํารเป็นแหง่แรกของโลก เขําประสบควํามสําเร็จในกํารทําใหโ้รคมะเร็งไมก่ ําเรบิ ไดเ้ป็นเวลํานําน ทงั้ทมี่ะเร็งดงักลํา่วไมต่อบสนองตอ่กํารรักษําท่วัไปสว่นในดํา้นควํามเชยี่วชําญนัน้ดร.อสิเซลิส์ ไดร้ับเชญิ ใหเ้ป็นสมําชกิผเู้ชยี่วชําญของคณะกรรมําธกิํารรัฐบําลกลํางเยอรมนใีนโครงกํารตํา้นภัยมะเร็ง (Fight against Cancer) ตงั้ แตป่ ี 2524 จนเกษียณในปี 2530

กํารรักษําดว้ ยภมู คิ มุ้ กนั บําบดั แบบบรู ณํากํารของอสิ เซลิ ส์ มคีวํามโดดเดน่เหนอืกํารฉดีวคัซนีทวั่ไป เนอื่งจํากผสมผสํานกํารใชว้คัซนีทผี่ลติจํากเซลลม์ะเร็งของตวัผปู้่วยเองเชน่วคัซนีเดนดรติกิเซลล์ รวมถงึ LAK Cell และ NK Cell จํากเซลลข์ องผปู้ ่วย ซง่ึ จะออกฤทธใ์ิ นระดับเซลลข์ องระบบภูมคิ มุ้ กนั เขํา้ กบั กํารรักษําดว้ ยชวี วทิ ยําภูมคิ มุ ้ กนั แบบบรู ณํากําร
ซงึ่ สํามํารถจัดกํารกับสงิ่ แวดลอ้ มระดบั จุลภําคของเซลลม์ ะเร็งได้ วธิขีองอสิเซลิสช์ว่ยเสรมิประสทิธภิําพใหก้บักลไกภมูคิมุ้กนัอันซบัซอ้นของร่ํางกํายมนุษย์ สง่ผลใหก้ํารรักษําดว้ยเซลลบ์ําบดัและวคัซนีบําบดัมปีระสทิธภิําพมํากขนึ้ดงัจะเห็นไดจ้ํากกรณีของจมิ กบิ สนั

เมอื่เดอืนมนีําคม2546จมิกบิสนั เขํา้ รับกํารรักษําดว้ ยภมู คิ มุ้ กนั บําบดั แบบบรู ณํากํารของอสิ เซลิ ส์ ซง่ึประกอบดว้ยกํารเขํา้รับวัคซนีเดนดรติกิเซลลเ์พอื่บําบัดโรคมะเร็งปอดชนดิเซลลเ์ล็กทกี่ําเรบิ ซงึ่ เป็นมะเร็งปอดชนดิ รํา้ ยแรงทสี่ ดุ หลงัจํากเขํา้รับกํารรักษําดว้ยภมูคิมุ้กนับําบดัของอสิเซลิสเ์ป็นระยะเวลํา4สปัดําห์ โรคมะเร็งของเขําก็เขํา้ สภู่ ําวะสงบ หลงั จํากนัน้ 10 ปีเขํายังคงปลอดเชอื้ มะเร็งและใชช้ วี ติ ปกตโิ ดยไมต่ อ้ งรับกํารรักษําตํามมําตรฐํานใดๆ

ขณะเดยีวกนันโิคลทัปเปอร์ ไดเ้ลํา่ถงึประสบกํารณ์กํารรักษําโรคมะเร็งไสต้ง่ิทแี่พร่กระจํายดว้ยภมูคิมุ้กนับําบดัแบบบรูณํากํารของอสิเซิ ลสเ์ พยี งอยํา่ งเดยี ววํา่ "อสิ เซลิ สค์ อื ทพ่ี งึ่ สดุ ทํา้ ยสําหรับฉัน ตอนมําทนี่ อี่ ํากํารของฉันแยม่ ําก แตอ่ยู่ๆอํากํารของฉันก็เรมิ่ดขีนึ้แบบกํา้วกระโดดและในกํารทําอลัตรําซําวดค์รัง้ลํา่สดุกอ้นเนอื้งอกขนําด 12เซนตเิมตรของฉันหํายไปหมดแลว้และกอ้นเนอ้ืงอกอนื่ๆในชอ่งทอ้งก็ลดลงกวํา่ครงึ่"

นโิ คลผ่ํานกํารรักษําดว้ ยภมู คิ มุ ้ กนั บําบดั ของอสิ เซลิ สท์ ค่ี ลนิ กิ ผปู ้ ่ วยนอกของอสิ เซลิ สใ์ นสหรัฐอเม รกิําณทแี่หง่นี้ผปู้่วยสํามํารถขอรับกํารรักษําดว้ยวธิอีนื่ๆ ทมี่คีวํามทนัสมัยและพุ่งเป้ําไปทพี่ันธกุรรมโดยตรงได้

ทมี แพทยข์ องอสิ เซลิ สไ์ ดน้ ําควํามรูค้ วํามเชย่ี วชําญทสี่ ง่ั สมมํานํานหลํายสบิ ปีมําใชใ้นกํารรักษําด้ วยภมูคิมุ้กนับําบดัแบบบรูณํากํารตํามอํากํารของผปู้่วยแตล่ะคนนอกจํากนี้ กํารรักษําดว้ ยวคั ซนี บําบดั และเซลลบ์ ําบัดยงั ถกู นําไปใชใ้ นโรงพยําบําลทที่ นั สมัยทสี่ ดุ ซง่ึอยภู่ํายใตเ้ครอืขํา่ยโรงพยําบําลเอกชนรํายใหญท่สี่ดุในเม็กซโิกทปี่ระกอบดว้ยโรงพยําบําล22แหง่ โรงพยําบําลแหง่นี้ไดร้ับมําตรฐํานสงูสดุจํากสหรัฐอเมรกิําและมําตรฐํานสํากล และเป็นโรงพยําบําลแบบครบวงจรแหง่เดยีวในเม็กซโิกทใี่หบ้รกิํารรักษําแบบบรูณํากําร

กรุณําเยยี่มชมเว็บไซตข์องอสิเซลิส์ เพอื่ดขูอ้มลูเพมิ่เตมิเกย่ีวกบัโปรแกรมกํารรักษําและสถํานพยําบําลของอสิเซลิส์ หรอืชมวดีโีอควํามคดิเห็นของผปู้่วยไดท้ี่www.issels.com

ตดิตอ่ : อลิ เซ มํารี อสิ เซลิ ส์ ประธําน อสิ เซลิ ส์ ฟําวนเ์ ดชนั่ องิ ค์ โทร. +1.888.447.7357 อเี มล: issels@att.net